QUY CHẾ LÀM VIỆC

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ M’GAR

TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU

  Số:       /QC-PĐL

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
              Ea Kiết, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

QUI CHẾ

LÀM VIỆC CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Căn cứ điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu và tình hình thực tế của đơn vị;

Để chấn chỉnh và thực hiện tốt việc quản lý hành chính, thực hiện các nề nếp, trật tự, kỉ cương trong nhà trường,

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu qui định Quy chế làm việc của đơn vị như sau:

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

 1. Lãnh đạo nhà trường

Điều 1. Phân công trách nhiệm

Lãnh đạo Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu gồm có Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng. Ngoài chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại điều 17 và điều 18 của Điều lệ trường tiểu học, Ban lãnh đạo được phân công cụ thể như sau:

 1. Hiệu trưởng; Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tư tưởng chính trị, tài chính, thi đua, xã hội hóa, theo dõi tất cả các điểm trường, sinh hoạt cùng tổ Văn phòng.
 2. Phó Hiệu trưởng –Phó ban thi đua, phụ trách công tác Phổ cập giáo dục, công tác cơ sở vật chất; công tác lao động, công tác chuyên môn, điều hành mọi hoạt động dạy và học, tổ chức và chỉ đạo các hội thi trong nhà trường mang tính chuyên môn, tham mưu cho Hiệu trưởng làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác Đội, tham gia sinh hoạt cùng với tổ chuyên môn.

Điều 2. Nguyến tắc làm việc

Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng.

Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công, các Phó Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động lĩnh vực mà mình phụ trách, trình Hiệu trưởng duyệt và có trách nhiệm tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra, thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

Khi hiệu trưởng đi công tác từ 2 ngày trở lên, ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng xử lý một số mặt công tác của đơn vị, sau đó phải báo cáo lại cho Hiệu trưởng biết.

Điều 3. Công tác tổ chức

Việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị được thực hiện theo định kỳ hàng năm vào đầu năm học. Trường hợp có biến động về nhân sự hoặc xét thấy giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao hiện tại có thể thay đổi việc phân công.

Khi cử cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học phải được thông qua Ban lãnh đạo nhà trường. Trường hợp đột xuất thì Hiệu trưởng quyết định, sau đó báo cáo lại cho Phó Hiệu trưởng biết.

Khi xét nâng lương, xét thi đua, đánh giá công chức phải thông qua hội đồng tư vấn để tham gia góp ý và công khai cho Hội đồng sư phạm biết.

Điều 4. Chế độ làm việc

Hàng tuần họp giao ban vào sáng thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu lúc 8 giờ 00 gồm ban lãnh đạo, tổ Văn phòng, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Thư viện, Thiết bị. Nếu bận công tác không họp được thì Hiệu trưởng sẽ thông báo trực tiếp, bằng văn bản hoặc điện thoại cho các thành viên biết.

Cuối mỗi tháng họp Liên tịch 01 lần vào chiều ngày 25 hàng tháng vào lúc 14 giờ 00. Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, để kiểm điểm đánh giá công tác tháng qua và bàn bạc thống nhất kế hoạch công tác tháng đến.

Khi có công việc cần thiết thì Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng hội ý giải quyết. Mỗi thành viên trong lãnh đạo nhà trường được phân công sinh hoạt ở các tổ và có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của Tổ chuyên môn đó và chịu trách nhiệm về sự thiếu sót của Tổ mà mình phụ trách.

Điều 5. Các mối quan hệ công tác trong đơn vị

 1. Quan hệ với Công đoàn Cơ sở, Chi đoàn

Được thực hiện theo qui định phối hợp giữa chính quyền Nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn, qui định phối hợp giữa chính quyền Nhà trường và Chi đoàn, trên nguyên tắc bình đẳng và tất cả cho mục tiêu giáo dục chung của nhà trường.

 1. Quan hệ với Chi bộ trường

Thực hiện theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Nhà trường phải tổ chức triển khai tốt các Nghị quyết, chủ trương của Chi bộ Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu.

 1. CÁC TỔ TRƯỞNG VÀ TỔ CHUYÊN MÔN

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu có 3 tổ Chuyên môn và 1 tổ Văn phòng.

Điều 6. Nhiệm vụ của Tổ trưởng

Ngoài chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng được qui định tại điều 18 và điều 19 của điều lệ trường tiểu học. Riêng tổ trưởng còn có những nhiệm vụ sau:

Điều hành mọi hoạt động của tổ theo kế hoạch chỉ đạo của Lãnh đạo trường và kiểm tra đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Tổ trưởng cùng các thành viên xây dựng và tổ chức phụ đạo học sinh còn chậm trong học tập, bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi theo sự chỉ đạo của các cấp.

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần và lên lịch báo giảng, dự giờ. Xây dựng chương trình nội dung giảng dạy theo hướng dẫn, được tổ góp ý và trình lãnh đạo duyệt kịp thời và tổ chức thực hiện.

Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn kiểm tra, phê duyệt giáo án của tổ viên và giáo viên dạy chuyên, dạy thay thuộc tổ mình, mỗi tuần 1 lần. Đồng thời cùng với lãnh đạo trường dự giờ, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trong tổ và tham gia kiểm tra tổ khác, tham gia cùng nhà trường đánh giá xếp loại các thành viên trong tổ. Tổ trưởng cùng các thành viên trong tổ có trách nhiệm hòa giải các mâu thuẫn trong tổ (nếu có) trước, nếu không thành, Công đoàn và nhà trường mới giải quyết sau.

Xử lý lập và lưu trữ, hồ sơ sổ sách theo điều lệ. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các số liệu liên quan và các vấn đề nảy sinh vướng mắc của tổ cho lãnh đạo và theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.

Riêng Tổ Văn phòng ngoài thực hiện đầy đủ như điều 16 của điều lệ, còn phải lưu trữ và quản lý tốt hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo qui định tại điều 27 của Điều lệ trường tiểu học.

Điều 7. Giáo viên, nhân viên

Nhiệm vụ giáo viên:

Ngoài những qui định về nhiệm vụ, quyền, hành vi ứng xử, trang phục công chức, hành vi Giáo viên không được làm theo qui định tại điều 34 của Điều lệ trường tiểu học. Giáo viên cần thực hiện yêu cầu sau:

– Nghiêm túc thực hiện mọi sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường (Nếu sự chỉ đạo đó không vi phạm pháp luật). Nếu có gì chưa thống nhất thì chấp hành trước, sau đề xuất kiến nghị để giải quyết.

– Tăng cường làm tốt công tác chủ nhiệm nhất là giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

– Quan tâm và nâng cao trách nhiệm về chất lượng học sinh của lớp mình dạy.

Nhiệm vụ nhân viên:

 1. Phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, đảm bảo tốt yêu cầu phục vụ công tác dạy và học hàng ngày. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo phụ trách những giải pháp hiệu quả để chất lượng hoạt động ngày tốt hơn.
 2. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khi được phân công.
 3. Quản lý tốt tài sản mà lĩnh vực mình phụ trách, quản lý tốt tài chính và hồ sơ sổ sách được giao. Nếu hư hỏng mất phải chịu trách nhiệm bồi thường (nếu không có lý do chính đáng)

III. GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Giáo viên TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động của Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ như:

Xây dựng các nề nếp, thực hiện phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ điểm, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm để giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và các hoạt động xã hội…trong học sinh. Theo dõi tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chi quỹ Đội.

 1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC

Điều 8. Giờ giấc làm việc

 1. Đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV.TPT Đội, Nhân viên.

Sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ

Chiều từ 13 giờ 15 phút đến 17 giờ

Đối với nhân viên Bảo vệ: Phải có mặt tại điểm trường thường xuyên để giữ trật tự, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh…bảo vệ tài sản nhà trường, xe của học sinh.

 1. Đối với giáo viên. Thực hiện thời gian làm việc theo thời khóa biểu qui định của nhà trường. Nếu các tiết chào cờ đầu tuần vì thời tiết không tổ chức chào cờ được thì giáo viên sử dụng tiết đó để sinh hoạt, giáo dục đạo đức học sinh, phụ đạo những học sinh chưa đạt một số nhóm phẩm chất, năng lực. Thời gian buổi thứ hai chuẩn bị tư liệu, soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học. Giáo viên chịu trách nhiệm quản lý học sinh của lớp mình giảng dạy, kể cả giờ ra chơi.
 2. Giáo viên trực phải đến sớm trước giờ dạy 20 phút để điều hành truy bài đầu giờ, vệ sinh…
 3. Ngoài thời gian qui định trên, từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tham gia đầy đủ việc sinh hoạt chuyên môn, chính trị, sinh hoạt đoàn thể theo qui định và thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan, phòng chống khắc phục thiên tai. Tích cực tham gia hoạt động … thực hiệu đầy đủ theo sự chỉ đạo của các cấp và của Hiệu trưởng.
 4. Giáo viên ốm đau nằm viện, các trường hợp đột xuất thì phải báo tin sớm cho Lãnh đạo nhà trường để bố trí người dạy thay, khi nghỉ nhờ người dạy thay để giải quyết công việc của gia đình phải có giấy xin nghỉ phép, gửi giáo án và khi được Lãnh đạo thống nhất rồi mới nghỉ. Trường hợp nghỉ nhiều ngày thì phải có ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN NỀ NẾP SƯ PHẠM

Điều 9.

 1. Hành vi ứng xử của Cán bộ, Công chức theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tác phong ăn mặc, sinh hoạt của Cán bộ, viên chức phải mẫu mực, văn minh lịch sự, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Thực hiện nề nếp, tác phong, trang phục theo Thông báo 09/TB-THHMT ngày 31/8/2018 của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu về việc quy định trang phục công chức, viên chức trong nhà trường.
 2. Không hút thuốc lá trong lớp học, nơi làm việc; không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc (kể cả hội nghị, hội thảo….); đồng thời hạn chế uống rượi bia trong những ngày nghỉ để đảm báo sức khỏe; không sử dụng điện thoại trong khi giảng dạy.
 3. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không được làm việc riêng, cần tập trung giúp đỡ các đối tượng học sinh tiếp thu bài chậm. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm túc giờ giấc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo đúng qui định và qui chế làm việc của đơn vị.

Điều 10.

 1. Xe của cán bộ, giáo viên, nhân vên phải để đúng nơi qui định.
 2. Phòng học, phòng làm việc, các phòng chức năng…đều phải được vệ sinh sạch sẽ, trang trí, sắp xếp ngay ngắn khoa học, đảm bảo trật tự, thẩm mỹ.

Điều 11. Nề nếp sinh hoạt

 1. Tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng 2 tuần họp 1 lần theo lịch do Lãnh đạo nhà trường qui định;

Mỗi tháng sinh hoạt hội đồng sư phạm 1 lần vào thứ Bảy tuần đầu của tháng, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

 1. Sinh hoạt đoàn thể. Do từng đoàn thể qui định.

 

CHƯƠNG III

PHÁT HÀNH VĂN BẢN

Điều 12. Phát hành văn bản

 1. Lãnh đạo nhà trường, GV.TPT Đội soạn kế hoạch, báo cáo, tờ trình…phải vào sổ riêng, trình Hiệu trưởng kiểm tra trước khi in ấn và chịu trách nhiệm kiểm tra lại văn bản đó trước khi trình Hiệu trưởng ký;
 2. Các Văn bản, Quyết định của trường đều phải do Hiệu trưởng ký duyệt. Phó Hiệu trưởng duyệt và ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công và khi Hiệu trưởng đi vắng;
 3. Văn bản phát hành phải đúng theo trình tự, thủ tục và thể thức văn bản theo quy định; phải lưu trữ tại văn thư và giao cho lãnh đạo trường mỗi người một bản trước khi gởi đi. Văn thư có trách nhiệm chuyển phát văn bản đến nơi nhận. Các bộ phận gởi văn bản đều qua văn thư để văn thư chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

Điều 13. Xử lý công văn

 1. Tất cả các loại công văn đến đều phải qua Văn thư để phân loại chuyển đến các cá nhân, đoàn thể, nhà trường. Văn thư được mở tất cả các văn bản đến của nhà trường để vào sổ, trình Hiệu trưởng xem và triển khai gởi đến các bộ phận liên quan. Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra lại việc thực hiện;
 2. Các công văn triển khai xong phải được lưu trữ cẩn thận theo đúng quy định.

CHƯƠNG IV

QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH-TÀI SẢN

Điều 14.

1.Tất cả Cán bộ, viên chức phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính đúng theo qui định về Luật kế toán. Đồng thời có trách nhiệm bảo vệ mọi tài sản của nhà trường.

 1. Khi có công việc nhu cầu về kinh phí thì người phụ trách có trách nhiệm lập dự toán, giấy đề xuất gởi cho kế toán, kế toán xem xét và trình cho Hiệu trưởng kiểm tra và ký duyệt mới thực hiện và quyết toán, thanh toán. Khi quyết toán phải đảm bảo đúng thủ tục tài chính.
 2. Các khoản tạm ứng phải được quyết toán chậm nhất trong vòng 10 ngày và sau khi thực hiện xong công việc;
 3. Mọi chứng từ có liên quan đến Tài chính-Tài sản đều phải qua kế toán ký kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký duyệt;
 4. Mọi tài sản, phương tiện làm việc của đơn vị đều phải được bảo quản đúng nguyên tắc, đúng qui định và chỉ được sử dụng chung của trường, không được cho cá nhân mượn (Trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải có ý kiến của Hiệu trưởng);
 5. Khi Cán bộ được cử đi công tác, phải liên hệ văn phòng lấy giấy giới thiệu, giấy đi đường, trình lãnh đạo ký trước khi đi. Ngày 10 tháng cuối của quí, người đi công tác có trách nhiệm nộp giấy đi đường cho kế toán để kế toán kiểm tra và quyết toán.
 6. Từng phòng làm việc, phòng học, khi ra chơi hoặc ra về người phụ trách phòng đó phải tắt điện, quạt.
 7. Ngày cuối hàng tháng kế toán, thủ quỹ phải mang sổ quỹ tiền mặt để đối chiếu và kế toán đem sổ đối chiếu kho bạc để Hiệu trưởng kiểm tra và ký theo từng tháng. Tất cả các khoản kinh phí được hỗ trợ, tài trợ của các cấp và cá nhân, tổ chức, kế toán phải vào sổ theo dõi như ngân sách.

CHƯƠNG V

BẢO VỆ NỘI BỘ ĐƠN VỊ

Điều 15.

 1. Công việc nội bộ của đơn vị không được tiết lộ ra ngoài. Chỉ có Hiệu trưởng mới được làm việc, tiếp xúc với cơ quan truyền thông.
 2. Tất cả các tài liệu, văn bản, chứng từ, hồ sơ…của đơn vị khi có người trong hoặc ngoài đơn vị mượn, xem, đối chiếu…đều phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực công việc đó.
 3. Bảo vệ không được để người ngoài vào khu vực trường, không để người ngoài vào các phòng học, hành lang phòng học trong giờ học của học sinh.
 4. Mọi thành viên đều có trách nhiệm trực lụt bão, khi có sự điều động tất cả phải có mặt để phòng, chống và khắc phục lụt bão. Tùy tình hình mà bố trí trực và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục lụt bão phù hợp.