Kế hoạch cải tiến

Kế hoạch cải tiến

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 13/KH-PĐL                                         EaKiết. ngày 15 tháng 08 năm 2021   KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tiêu chí 3.5: Thiết bị (Theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018, của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT) KẾ HOẠCH... ...