Thời khóa biểu

Lượt xem:

Đọc bài viết

PGD&ĐT CƯMGAR THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022
Trường TH Phan Đăng Lưu   Áp dụng từ ngày 04 tháng 10 năm 2021.
Thứ      Buổi Tiết 1A Hoài Thu 1B Thuần 1C Hà Phương 2A Hoàn 2B K Nguyệt 2C Thảo 3A La 3B Huyên 3C Lê Thu 4A C Phương 4B Loan 4C Huê 5A Dung 5B Trọng 5C Thúy
HAI SÁNG 1 HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC Toán HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC
2 Toán Toán Toán Chính tả Toán Toán Toán Toán Toán Toán
3 Anh văn Tiếng việt Tiếng việt TN&XH Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Tập đọc
4 Tiếng việt Anh văn Tiếng việt Anh văn Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Khoa học
5 Tiếng việt Tiếng việt TNXH 3A Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Địa lí
CHIỀU 1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc
4 Toán Đạo đức Thủ công TN&XH TN&XH Tập viết
5 HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC
BA SÁNG 1 Tiếng việt TD  (Quỳnh) Tiếng việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt  Tiếng Việt Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả LT&C
3 TNXH Tiếng việt Tập viết  Tiếng Việt LT&C LT&C LT&C LT&C LT&C Lịch sử
4 Đạo đức TNXH HĐTN TNXH Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Anh văn
5 Đạo đức HĐTN Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Chính tả
CHIỀU 1 Âm nhạc Mĩ Thuật Toán Thể dục Anh văn Toán
2 Mĩ Thuật Thể dục Chính tả Anh văn Âm nhạc Tập đọc
3 Thể dục Anh văn Kể chuyện Âm nhạc Mĩ Thuật chính tả
4 Anh văn Âm nhạc Đạo đức Mĩ Thuật Thể dục Tự nhiên &xh
5 TC (Nguyệt) Anh văn 4B
SÁNG 1 Toán Toán TD  (Quỳnh) Thể dục Âm nhạc Toán Mĩ Thuật Anh văn Toán
2 Tiếng việt Tiếng việt Toán HỘI HỌP VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Anh văn Mĩ Thuật Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tập đọc
3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Âm nhạc Thể dục Tập làm Văn Anh văn Mĩ Thuật Tập làm Văn
4 HĐTN HĐTN Tiếng việt Mĩ Thuật Anh văn Âm nhạc Thể dục
5 Tiết đọc TV KT (Nguyệt) Anh văn Thể dục
CHIỀU 1 Toán Toán Âm nhạc Toán Toán Thể dục Mĩ Thuật Anh văn
2 HỘI HỌP VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN  Tiếng Việt  Tiếng Việt Mĩ Thuật Tập đọc Tập đọc Anh văn Thể dục Âm nhạc
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt Thể dục Tập viết Thủ công Âm nhạc Anh văn Mĩ Thuật
4  Tiếng Việt TNXH Anh văn Tiếng Anh Tập viết Mĩ Thuật Âm nhạc Thể dục
5 TNXH HĐTN Anh văn LT&C Đạo đức (Bình) KT (Nguyệt)
NĂM SÁNG 1 Tiếng việt Tiếng việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt  Tiếng Việt Chính tả Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học LT&C Khoa học
3 TNXH TNXH Tiếng việt  Tiếng Việt TN&XH LT&C LT&C LT&C LT&C Khoa học LT&C
4 Tiết đọc TV Anh văn Tập viết Thể dục Tiết đọc TV Tập làm Văn Tập làm Văn Tập làm Văn Tập làm Văn Thể dục Tập làm Văn
5 Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Tiếng Anh Kể chuyện
CHIỀU 1 Tập viết Tập viết Tiếng việt Anh văn Toán Toán Đạo đức (Bình) Toán Toán Toán
2 Tập viết Tập viết Tiếng việt Đạo đức (Bình)  Tiếng Việt Tập đọc Anh văn LT&C LT&Câu Tập đọc
3 Âm nhạc TD  (Quỳnh) Tập viết Thể dục  Tiếng Việt Chính tả Thể dục Tiếng Anh chính tả Tập làm văn
4 Anh văn Âm nhạc HĐTN-SHL Tiết thư viện Anh văn Tập viết Thể dục Tập viết Địa lí
5 TD (Hiền) Anh văn HĐTN Thể dục 5B Trọng
SÁU SÁNG 1 Mĩ Thuật Toán Đạo đức (Bình) Anh văn Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2 Toán Mĩ Thuật Anh văn Thể dục Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Đạo đức (Bình)
3 Tiếng việt Tiếng việt Âm nhạc Toán Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật Thể dục
4 Tiếng việt Tiếng việt Mĩ Thuật LT&C Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Anh văn
5 SHL- HĐTN SHL- HĐTN Anh văn 2C SHL SHL SHL SHL SHL SHL
CHIỀU 1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Chính tả Tập làm văn Toán Tập đọc
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TN-XH Tập làm văn Đạo đức Tập làm văn Tập làm Văn
4 Tiếng Việt TNXH HĐTN-SHL Toán Chính tả Tự nhiên &xh
5 HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTT 5A