Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU   Số: 06 /KH-PĐL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Kiết, ngày 12 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Tháng 01 năm học 2021-2022 Chuyên đề: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” “Bồi dưỡng CTGDPT 2018: Môn Toán; TV” Căn... ...