LỊCH PHÂN CÔNG DỌN VỆ SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc Lp – T Do – Hnh Phúc

Số: …..  /QĐ-PĐL  Ea Kiết, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TiÓu häc PHAN ĐĂNG LƯU

Căn cứ chức năng, quyền hạn được phân cấp quản lý của trường tiểu học Phan Đăng Lưu;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ Cán bộ viên chức của đơn vị;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 trường tiểu học Phan Đăng Lưu

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập ban lao động dọn vệ sinhTrường TiÓu häc Phan Đăng Lưu năm học 2021 – 2022 như sau:

– Đ/c: Phan Thị Xuân Hiền – PHT – (Chỉ đạo chung)

– Đ/c: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Tổng phụ trách – Phụ trách chung, nghiệm thu

– Đ/c : H B rêch Byă – Cán bộ Y tế – Kiểm tra

– Đ/c: Trần Thị Nguyệt – Giáo viên Mĩ thuật: Phụ trách khối 4, 5.

– Đ/c: Nguyễn Thị Trúc Lê – Giáo viên Tiếng Anh: Phụ trách khối 1, 2, 3.

– GVCN (Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động lao động của từng lớp khi được phân công).

Điều 2. Bộ phận ban lao động dọn vệ sinhvà các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

Nơi nhận :                                                                  HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 1;

– Lưu VT.                                                                        

Lê Ngọc Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân công các lớp phụ trách các bồn hoa, cây cảnh

TT Lớp Khu vực phân công chăm sóc
1 1A Giữ vệ sinh tầng 1, lớp học
2 1B Giữ vệ sinh tầng 1, lớp học
3 1C Giữ vệ sinh lớp học phân hiệu thôn 8
4 2A Giữ vệ sinh tầng 1, lớp học
5 2B Giữ vệ sinh tầng 1, lớp học
6 2C Giữ vệ sinh lớp học phân hiệu thôn 8
7 3A Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
8 3B Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
9 3C Giữ vệ sinh lớp học  theo sự phân công TPT phân hiệu thôn 8
10 4A Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
11 4B Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
12 4C Giữ vệ sinh lớp học, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
13 5A Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
14 5B Giữ vệ sinh lớp học, cầu thang, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT
15 5C Giữ vệ sinh lớp học, chăm sóc bồn hoa theo sự phân công TPT