Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯM’GAR

TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU

 

Số: 06 /KH-PĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Kiết, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

Tháng 01 năm học 2021-2022

Chuyên đề: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” “Bồi dưỡng CTGDPT 2018: Môn Toán; TV”

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PĐL, ngày 20/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2022 như sau:

I.   MỤC ĐÍCH

Giúp cán bộ giáo viên tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường tự học và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

II.   YÊU CẦU

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu giáo dục. Không đánh giá, xếp loại giờ dạy trong sinh hoạt chuyên môn.

Cán bộ giáo viên tích cực, trách nhiệm, tự giác thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên môn theo quy định; chủ động đề xuất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thời gian, thành phần, địa điểm:
  • Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2022
  • Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
  • Địa điểm: Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

2.  Chủ trì trao đổi chuyên đề:

Ban Giám hiệu phụ trách các nhóm như sau:

 • Nhóm 1: đ/c Lê Ngọc Tú;
 • Nhóm 2: đ/c Phan Thị Xuân Hiền;

3.  Phương pháp triển khai:

 • Sinh hoạt chuyên môn cấp trường:
 • Thành phần:
 • Các đồng chí CB, GV toàn trường.
 • Chuyên môn nhà trường phân công người dạy và chỉ đạo xây dựng tiết dạy: Chuyên môn thống nhất lựa chọn, xây dựng các tiết dạy.

+ Tiết Toán: Bài toán về hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị; Cộng, trừ có nhớ. Cô Lê Thị Mai Loan 4B

+ Tiết Toán: Luyện tập Cô Nguyễn Thị Kim Nguyệt 2B

 • Dự giờ
 • Nhà trường chia thành 3 nhóm (có danh sách kèm theo).
 • Trong khi dự giờ giáo viên quan sát, ghi chép kết hợp với ghi hình hoạt động của học sinh để sử dụng khi phân tích bài học nhưng không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học
  • Phân tích, thảo luận bài học.
 • Tổ chức phân tích, thảo luận sau dự giờ bài học tại lớp:

Lưu ý: giáo viên dạy chủ động mang máy tính cá nhân kết nối với máy chiếu để chiếu các hoạt động giáo viên dự giờ ghi lại được.

 • Tổ chức trao đổi, chia sẻ tập trung vào các nội dung sau:

+ Nội dung dạy học từng hoạt động: HĐKĐ đã phù hợp và kết nối được nội dung bài mới chưa, HĐVD đảm bảo theo yêu cầu thực tiễn không? Học sinh học tập có chủ động, tích cực không? Hoạt động chia sẻ của học sinh diễn ra như thế nào? Có chủ động, tự nhiên không; việc đánh giá đồng đẳng đúng mục tiêu, yêu cầu không?,…

+ Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh đã đảm bảo phát huy năng lực, phẩm chất cho HS chưa?

+ Nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh.

 • Tổ chức SHCM các tổ khối: Các đ/c giáo viên các tổ cùng trao đổi chia sẻ về hình thức tổ chức SHCM, chia sẻ, thảo luận nâng cao chất lượng học sinh, nâng cao công tác chủ nhiệm lớp, hình thức, phương pháp dạy học, năng lực cho giáo viên,…

–   Cử đ/c Nguyệt ghi biên bản các nội dung trao đổi, chia sẻ Nhóm 1; đ/c Lê Thu ghi biên bản các nội dung trao đổi, chia sẻ Nhóm 2; đ/c Cao Phương ghi biên bản các nội dung trao đổi, chia sẻ các nhóm;

(nộp biên bản về chuyên môn nhà trường sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn).

4.  Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày.

Dựa vào kết quả phân tích bài học và những điều quan sát, học tập được các giáo viên chủ động, sáng tạo áp dụng vào các bài học hàng ngày.

Dựa vào kết quả, nội dung chia sẻ về SHCM giữa các tổ khối trong trường học tập, áp dụng linh hoạt vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức SHCM môn trường, tổ khối trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2022 của trường Tiểu học Phan Đăng Lưu. Đề nghị toàn thể giáo viên, CBQL thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

–   BGH (b/c);

–   Tổ CM, giáo viên (t/h);

–   Đăng tải trên Website; Zalo nhà trường;

–   Lưu: CM./.

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Thị Xuân Hiền