KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2021 -2022

 

  1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/TT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2019 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND, ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk;

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 75/PGDĐT-TH ngày 16/8/2021 của Phòng GDĐT Cư M’gar (CV 75) về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học mới;

Thực hiện Công văn số 1205/ GDĐT- VP ngày 18/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) V/v chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 77 /KH-GDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

Căn cứ Hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 – 2022;

Trường TH Phan Đăng Lưu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022 như sau: